Komunikat NFZ nr 126/2015 w sprawie zawierania umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Świadczeniodawcy, których umowy wygasają z dniem 31.12.2015 r.

W przypadku woli kontynuowania umowy, składają w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek według wzoru określonego

załącznikiem nr 16

do Zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna pod warunkiem, że Oddział Wojewódzki Funduszu posiada w swoim systemie informatycznym, dane zgodne ze stanem faktycznym, o których mowa § 35 ust. 2 oraz § 37 ust. 1 pkt. 2-3 i 5 ww. zarządzenia. W przypadku wnioskujących wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej -wniosek w wersji papierowej winien być podpisany przez wszystkich wspólników.

Do wniosku w formie pisemnej wnioskodawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć:

w przypadku świadczeniodawców wykonujących działalność leczniczą w formie spółki cywilnej

kopie umowy spółki lub wyciąg z tej umowy zawierający postanowienie o zasadach reprezentacji spółki albo uchwałę wspólników spółki cywilnej w przedmiocie zasad reprezentacji spółki lub kopie pełnomocnictw udzielonych przez pozostałych wspólników do prowadzenia spraw spółki wykraczających poza zwykłe czynności,

załącznik nr 10

do zarządzenia 77/2015/DSOZ Prezesa NFZ dnia 19 listopada 2015 r wzór podpisu w terminie do dnia do 10 grudnia 2015 r.

 

Zał nr 3    Zał nr 10      Zał nr 10      Zał nr 16

Świadczeniodawcy, posiadający umowy wieloletnie niewygasające z dniem 31.12.2015 r.

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, których umowy nie wygasają z końcem okresu rozliczeniowego o składanie niżej wymienionych dokumentów:

załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. –wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów w POZ, (uzgodnienia wynikające z § 32 OWU Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej),

załącznik nr 15

do zarządzenia Nr 77/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2015 r. –oświadczenie o aktualizacji potencjału obowiązujące w okresie rozliczeniowym od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z zaznaczeniem zakresu świadczeń na jakie została zawarta umowa z Funduszem.

Zał nr 15  Zał nr 1

dostarczenie ww. dokumentów