Komunikat nr 140/2015 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie rozliczania świadczeń udzielonych cudzoziemcom , którzy nie posiadają nadanego numeru PESEL

Śląski OW NFZ informuje, że cudzoziemcy bez nadanego numeru PESEL, ubezpieczeni, posiadający prawo do świadczeń (zgodnie z ustawą z dnia27 sierpnia 2004 roku, wraz z późn. zm.) mogą złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej

 

W poniższych przypadkach, w celu rozliczenia deklaracji, jako identyfikator należy wpisać:

 

  • nr poświadczenia wydanego na podstawie druku serii E100–osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji,
  • numer umowy o dobrowolne ubezpieczenie -cudzoziemcy, którzy zawarli umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

 

W pozostałych przypadkach, do czasu implementacji zmiany systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielone cudzoziemcom bez nadanego numeru PESEL, ubezpieczonych, posiadających prawo do świadczeń, należy rozliczać jak dla osób spoza listy świadczeniobiorców.

Przypominamy jednocześnie, że osoby posiadające prawo doświadczeń i nieposiadające numeru PESEL, mają prawo do recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne podlegające refundacji. Zgodnie z § 3.1.1.g rozporządzenia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2014.319 t.j. z późn. zm.) w takim przypadku na recepcie, zamiast numeru PESEL, należy wpisać: „numer paszportu lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (…), a w przypadku osoby posiadającej Kartę Polaka numer Karty Polaka.” Pozostałe dane na recepcie uzupełnia się analogicznie jak dla osób posiadających prawo do świadczeń i posiadających numer PESEL. Realizacja takich recept może nastąpić w każdej aptece, która podpisała z Funduszem umowę na realizację recept refundowanych.

 

Źródło:Dział Ewidencji i Rozliczania POZ-32 735 1871, 32 735 1876